Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 27, 2012
Image Size
334 KB
Resolution
700×990
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,337
Favourites
16 (who?)
Comments
1
Downloads
9

Camera Data

×
Short comic human ver - vol 68 page 02 by Alzheimer13 Short comic human ver - vol 68 page 02 by Alzheimer13
Truyện số 68 here [link]

trang 02

Dựa trên kết quả vote của cuối tháng trước th́ truyện số 68 được nhiều vote nhất nên ḿnh quyết định chuyển thể vol này qua dạng human version :"D

Hồi năy mới sửa xong cây hút hero nên lấy nó để vẽ trang này luôn~
:iconbronze11:
bronze11 Featured By Owner Oct 10, 2012
chăm chú khiếp luôn :3
Reply
Add a Comment: